MEDIRITE
(CHECKERS PHARMACY)

MEDIRITE
(CHECKERS PHARMACY)

EZEMPILO NOBUHLE

UMthengisi-mayeza waseCheckers ngumnikezi nkonzo nomxhasi okhethekileyo wemedical eyidi.  Oku kuthetha ukuba abantu bangagcwalisa amayez abo amiseweyo kwalapha. KwaMedirite unako nokuvavanywa jikele ngoluhlu lwemedical eyidi.

Uqhagamshelwano:
043 642 6949 / 043 642 6946
055924M@shoprite.co.za
www.medirite.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon